bezpec. Upozornění

menspotpink
   
Poppers je hovorový výraz pro nitritové čističe, jež se osvědčili jako perfektní pro čištění zejména audio-videohlav, kožených věcí a kůže samotné (kožených erotických, FETISH hraček a pomůcek). V průmyslu se hojně používá právě k perfektnímu čistění kůže díky jeho speciálním vlastnostem.

cancel Pozor!!! Látka je vysoce hořlavá - při práci s čističem je přísně zakázáno kouřeni a manipulace s otevřeným ohněm!

Pří manipulaci používejte osobní ochranné pomůcky na ochranu pokožky (látka je nebezpečná pro kontakt s pokožkou, vdechnutí nebo požití), pracujte ve velmi dobře větraných prostorech a nevdechujte výpary. Držte mimo dosah dětí. Při požití je jako první pomoc doporučeno vypití většího množství vody. Při zasažení očí okamžite oči vypláchněte proudem vody a v obou případech je potřeba ihned navštivit lékaře. Balení čističe vezměte s sebou.
Při zasažení pokožky způsobuje její podráždění a exantém. Při poklnutí je pořeba okamžitě do několika sekund vyvolat zvracení a zavolat lékařskou pohotovost.

Použití nitritových čističů:

Audio-video hlavy - při pří práci nepouživejte vatu, vatové tyčinky ani jiné materiály obsahující chloupky. Na proužek bílého jemného papíru kápněte kapku čističe. Použitím druhé ruky otáčejte audio-videohlavou a zboku jemně přiložte nasáklý proužek papíru na štěrbinu audio-videohlav. Při práci postupujte opatrně - netlačte.
Kůže - při čištení skvrny na úsni nejdříve vyzkoušejte čistič na vnitřní straně - udělejte skvrnu pokud možno stejným zdrojem a pak odstraňtě čističem. Počkejte do úplného zaschnutí. Vždy čisit jemně, ne pod tlakem, aby nedošlo k poškození lícové vrstvy.
Produkty nesmí být využívány k jinému účelu, než je technické využití. Uživatel je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví. Všechny produkty jsou zdraví škodlivé a jejich konzumace nebo inhalace lidmi je striktně zapovězena! Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat!
cancel Přímá inhalace je přísně ZAKÁZÁNA!

POZOR:
 • H225 explosion Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H302 Zdraví škodlivý při požití.
 • H332 Zdraví škodlivý při vdechování.
  P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
 • P201 Před použitím si obstarejte speciální instrukce.
 • P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamenem/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
 • P281 Používejte požadované osobní ochranné pomůcky.
 • P302+P352 PŘI STYKU S KŮŽÍ omyjte velkým množstvím vody a mýdla.
 • P304+P340 PŘI VDECHNUTÍ přeneste postiženého na čerstvý vzduch a ponechte jej v klidu v poloze usnadňující dýchání.
 • P308+P313 PŘI expozici nebo podezření na ni vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.
 • P405 Skladujte uzamčené

v případě Isopyl nitritu dále:
 • H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H315 Dráždí kůži.
 • H319 Způsobuje vážné podráždění očí.
 • H330 Při vdechování může způsobit smrt.
 • H335 Může způsobit podráždění dýchacích cest.
dále
 • P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamene/horkými povrchy. – Zákaz kouření.
 • P260 Nevdechujte prach/dým/plyn/mlhu/páry/aerosoly.
 • P280 Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít.
 • P284 Používejte vybavení pro ochranu dýchacích cest.
 • P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOCKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO nebo lékaře.
 • P305+P351+P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyndejte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny, a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.

v případě Isopentyl nitritu dále:
 • H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.
 • H302+H332 Zdraví škodlivý při požití a vdechování.
dále
 • P210 Chraňte před teplem/jiskrami/otevřeným plamene/horkými povrchy. – Zákaz kouření


Produkty nesmí být požívám k jinému účelu, než je technické individuální a průmyslové využití. Kupující je odpovědný za dodržování všech souvisejících předpisů na ochranu zdraví. Všechny produkty jsou zdraví škodlivé a jejich konzumace a inhalace je přísně zakázána!! Uchovávejte mimo dosah dětí a zvířat! Pro objednání jakýchkoliv produktů na našich stránkách musíte být starší 18 let. Odmítáme jakoukoliv odpovědnost za škody, vyplývající z použití produktu v rozporu s jeho účelem!

Při odesílání objednávky jste potvrdili následující podmínky:
 • je mi více než forbidden 18 let a dosáhl jsem zletilosti.
 • seznámil jsem se s bezpečnostními informacemi, které se vztahují k produktům a zajistil jsem si speciální instrukce.
 • jsem právně odpovědný.
 • tyto produkty využiji pouze pro technické účely, ke kterým jsou určeny např. čištění audiohlav, videohlav nebo kožených částí a součástí oděvů a pomůcek a kůže, nikoli však ke konzumaci nebo INHALACI. Produkty, které jsem objednal, jsou legální v zemi, do které mají být tyto produkty doručeny.


                                                    pill Toxikologické informační středisko – phone-call (1) tel. číslo: 224 91 92 93
Tento web používá soubory cookie. Dalším procházením tohoto webu vyjadřujete souhlas s jejich používáním.